Der arbejdes ud fra en systemisk, helhedsorienteret relationspædagogik med fokus på det faglige, personlige og sociale plan.

Der tages udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle personlige kompetencer, der søges videreudviklet på en lang række områder. 

Der udarbejdes individuelle skemaer og handleplaner for indsats, både fagligt og personligt og socialt, samt med fokus på den unges fremtidsmuligheder. 

Der arbejdes ud fra et positivt og forpligtende samarbejde mellem den unge og lærerne, der tager sit afsæt i de kognitive redskaber og metoder. Udgangspunktet - for pædagogikken og tilrettelæggelse heraf - er den enkelte unges individuelle standpunkt, fagligt, socialt, og personligt, der bl.a. afdækkes via logbog. 

Dette gøres gennem relation, omsorg, inddragelse, samhandling og konsekvente reaktioner. Ofte vil det, at skabe motivation for indlæring være den første opgave, idet de unge i Heltidsundervisningen ofte kendetegnes ved, at de igennem lang tid ikke er indgået aktivt i faglig indlæring og positive relationer. 

Den anvendte pædagogik for de unge vil, som følge heraf, være anerkendende men med klare og tydelige krav til såvel den sociale, den faglige og personlige indlæring, støtte til at håndtere sociale, faglige og personlige problemstillinger, træning i at indgå og overholde forpligtende aftaler, samt en indbygget konsekvens, dersom forpligtende aftaler ikke overholdes.

1. Udviklingsorienterede læringsmiljøer
Herunder en veksling mellem en boglig og praktisk tilgang til læringsbegrebet Alle unge arbejder med boglig, værksteds- og aktivitetsbaseret læring, der på lige fod bruges som et væsentligt pædagogisk redskab i dagligdagen, der konstant justeres og udvikles fremadrettet. De unge rustes til at stå mål med de teoretiske krav de møder i en ungdomsuddannelse. Læringsmiljøerne udvikler sig konstant i trit med tiden, så de matcher elevernes læringsbehov, lige såvel som måden der innovativt dokumenteres og evalueres på konstant er fremadrettet.

2. Personlig kompetenceudvikling
Der arbejders ud fra positive cirkler med udgangspunkt i en systemisk anerkendende tilgang. Engageret fagligt omsorgsmiljø, relationsskabelse, inddragelse i egen udvikling, individuelle kognitive samtaleforløb, samhandling og konsekvente reaktioner.

3. Social kompetenceudvikling
Proaktivt arbejde med unges sociale kompetencer. At styrke den unges evne til at omgås andre mennesker og at kunne begå sig i en mangfoldighed af sammenhænge og fællesskaber. Alle unge deltager i A.R.T. (Aggression Replacement Training)

4. Demokratisk dannelse
Undervisningen forbereder ikke blot de unge til at leve i et demokrati. Dagligdagen er gennemsyret af demokratiske processer med bevidste tiltag og rammer, der placerer de unge i sammenhænge, hvor de udfordres og udvikles gennem demokratiske værdier.

5. Forpligtende forældresamarbejde
Forpligtende samarbejde mellem forældre/værge og Heltidsundervisningen UngNorddjurs. Formålet er at skabe et forpligtende samarbejde mellem forældre/værge og Heltidsundervisningen UngNorddjurs og sikre en tidlig og koordineret indsats, hvor det er nødvendigt. 

6. Forebyggende indsats
Alle kerneydelser og indsatser har til formål at forebygge. Heltidsundervisningen UngNorddjurs er en forebyggende indsats, hvis formål er at favne og udvikle udsatte unge der ikke formår at fungere i den almindelige folkeskole og for at forebygge stigmatisering.

7. Sundhed
- Kost, motion og hygiejne
Formålet er at fremme læring og give eleverne et større overskud ved at fremme de unges sunde kostvaner samt fremme de unges sunde bevægelsesvaner. 

8. Indslusning i ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
Målet er primært at eleverne indsluses på en ungdomsuddannelse. Herunder afklaring af uddannelses- og erhvervsvalg og at eleverne efter Heltidsundervisningen UngNorddjurs har en plan som de formår at følge.