Støttekontakten er et vigtigt led i den forebyggende tidlige indsats i Norddjurs kommune. Tilbuddet retter sig mod unge op til 18 år (plus enkelte i efterværn) med problemer i forhold til deres eget liv eller deres familier.
Myndighedsafdelingen har mulighed for at visitere til en støttekontaktperson for den unge. Støtte-kontaktpersonen arbejder med den unge ud fra de mål, der er udstukket fra Myndighedsafdelingen i den konkrete opgave. Der følges løbende op og evalueres på arbejdet.

Vision:
Alle visitationer kommer via et visitationsudvalg. Dette visitationsudvalg består af repræsentant(er) fra FTI og lederen af socialforvaltningen.

Der afholdes visitationsmøder hver uge, og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen.

Der kan også ske akutte visiteringer, som efterfølgende tages op på visitationsmøderne.

I visitationsudvalget er der stor fokus på, at foranstaltningen skal matche barnets og familiens problemer, og på hvorledes leverandørerne kan matche  behovet.

Lovgrundlag:
Lov om Social Service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 

Pædagogisk grundlag:
At inddrage de unge i meningsfulde relationer ud fra en anerkendende, helhedsorienteret ressourcetilgang.

Støtte/kontaktkorpset arbejder med såvel den nærmeste udviklingszone for den enkelte unge og den stilladserende pædagogik, hvor den voksne støtteperson hele tiden udgør den unges sikkerhedsnet. Derudover arbejder støttekontaktkorpset ud fra en kognitiv relationsforståelse for den unge med fokus på den enkeltes trivsel og livshistorie. Endvidere arbejdes der med udgangspunkt i den helhedsorienterede trivselspædagogik, da de unge ikke lever isoleret fra deres omverden, men præges og formes i samspil med og relationer til andre mennesker omkring dem, hvilket kan have afgørende indflydelse på den unges trivsel og udvikling.

Støtte til Unge