Støttekontakten er et vigtigt led i den forebyggende tidlige indsats i Norddjurs kommune. Tilbuddet retter sig mod unge op til 18 år (plus enkelte i efterværn) med problemer i forhold til deres eget liv eller deres familier.
Myndighedsafdelingen har mulighed for at visitere til en støttekontaktperson for den unge. Støtte-kontaktpersonen arbejder med den unge ud fra de mål, der er udstukket fra Myndighedsafdelingen i den konkrete opgave. Der følges løbende op og evalueres på arbejdet.

Vision:
Støtte/Kontaktkorpset arbejder fagprofessionelt med børn og unge såvel individuelt som i fællesskaber (relationelt). Der skal skabes trygge og fortrolige rum for såvel individuelle samtaler som gruppeaktiviteter. Visionen er at skabe et eller flere Støtte/kontakt-centre som for ovennævnte rum.

Lovgrundlag:
Lov om Social Service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 

Pædagogisk grundlag:
At inddrage de unge i meningsfulde relationer ud fra en anerkendende, helhedsorienteret ressourcetilgang.

Støtte/kontaktkorpset arbejder med såvel den nærmeste udviklingszone for den enkelte unge og den stilladserende pædagogik, hvor den voksne støtteperson hele tiden udgør den unges sikkerhedsnet. Derudover arbejder støttekontaktkorpset ud fra en kognitiv relationsforståelse for den unge med fokus på den enkeltes trivsel og livshistorie. Endvidere arbejdes der med udgangspunkt i den helhedsorienterede trivselspædagogik, da de unge ikke lever isoleret fra deres omverden, men præges og formes i samspil med og relationer til andre mennesker omkring dem, hvilket kan have afgørende indflydelse på den unges trivsel og udvikling.

Visitationer:

Alle visitationer kommer fra familierådgiverne i Myndighedsafdelingen. Der visiteres via et visitationsudvalg vedrørende anbringelser og bevillinger til støtte-kontaktperson. Dette visitationsudvalg består af en repræsentant fra tilsynsgruppen, lederen af Familierådgivningen, Visitator på 16-25 års området og lederne fra de kommunale tilbud Norddjurs Børnecenter, Ungdomsskolen og Familiehuset.

Der afholdes visitationsmøder hver anden torsdag, og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen.

Der kan også ske akutte visiteringer, som efterfølgende tages op på visitationsmøderne.

I visitationsudvalget er der stor fokus på, at foranstaltningen skal matche barnets og familiens problemer, og på hvorledes leverandørerne kan matche Myndighedsafdelingens behov.